Stanisław CIĄĆKA

Stanisław Ciąćka urodził się 4.10.1903 roku we wsi Łukówiec w powiecie mińskim w biednej, ale kochającej się rodzinie. Dzieci było czworo, Stanisław był najstarszy. W 1918 roku zdał egzamin do klasy drugiej Państwowego Gimnazjum im. Hetmana Stefana Żółkiewskiego w Siedlcach. W 1919 r. umarł jego ojciec, a wkrótce wiosną 1920 r. matka. Mimo ciężkich warunków materialnych nie przerwał nauki w Gimnazjum, utrzymywał się z korepetycji. W roku 1924 ukończył Gimnazjum uzyskując maturę. Po odbyciu służby wojskowej w 22 pułku piechoty w Siedlcach uczęszczał na roczny kurs pedagogiczny w Zamościu.Pierwszą pracę nauczycielską rozpoczął w 1928 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Mrozach, pracował tam przez 10 lat. W Wielkanoc 1931 r. w kościele w Mrozach poślubił Ireną Kamińską, nauczycielkę matematyki.W czasie pracy w szkole w Mrozach rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim im. Józefa Piłsudskiego na Wydziale Historycznym. 15 marca 1938 roku po obronie pracy magisterskiej "Stosunki włościańskie w dobrach podzameckich 1831 - 1848" uzyskuje tytuł magistra filozofii w zakresie historii.

Od 1 września 1938 roku rozpoczyna pracę w Rembertowie jako kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej nr 4 i wkrótce przeprowadził się do Rembertowa. Państwo Ciącka zamieszkali w Rembertowie najpierw w kamienicy Majewskich na ul. Jagiełły (obecnie ul. Dwóch Mieczy), a później w kamienicy Szyca na ul. Bema (dziś ul. Dowódców).
Po wybuchu II wojny Światowej harcmistrz Stanisław Ciąćka, przedwojenny Komendant Hufca Rembertów i inni harcmistrzowie: hm Antoni Gregorkiewicz, hm Manswet Śmigielski i phm. Eugeniusz Bocheński zebrali się w październiku 1939 roku i powołali "ROMB" organizację harcerską do walki z okupantem niemieckim o wolną i niepodległą Polskę.
W okresach okupacji działał w organizowaniu tajnych szkolnych kompletów. Był członkiem ,,Powiatowej Piątki" kierującej konspiracyjną oświatą w imieniu Polskiego Państwa Podziemnego. Między innymi prowadził klasę licealną w konspiracyjnym liceum, którego dyrektorem był Pan Zdzisław Sosnowski. Po wkroczenia Armii Czerwonej, zorganizował Gimnazjum i Liceum im. Tadeusz Kościuszki i był pierwszym jego dyrektorem do 31 grudnia 1945 roku.Od p1 stycznia 1946 do 31 lipca 1947 pracował jako nauczyciel i p.o. dyrektora Gimnazjum w Sadownem powiatu wągrowieckim, gdzie usilną i ustawiczną pracą, pełną poświęcenia i powołania wykończył w 1947 roku mury szkolne stojące od czasów przedwojennych. Od sierpnia 1947 roku do sierpnia 1954 roku pracuje w szkole w Mrozach jako nauczyciel i p.o. dyrektora Liceum Ogólnokształcącego i zbudował tam budynek szkolny dla Liceum im. Adama Mickiewicza. Od 1954 roku pracował w Sulejówku w charakterze nauczyciela i dyrektora Liceum Ogólnokształcącego i zbudował tam budynek szkolny dla Liceum Ogólnokształcącego. Był też inicjatorem budowy nowego budynku dla Szkoły Podstawowej przy Jednostce Wojskowej w Sulejówku. Za zasługi położone dla Sulejówka Stanisław Ciąćka otrzymał honorowy tytuł "Zasłużony dla miasta Sulejówka", drugi po Marszałku Józefie Piłsudskim
W roku 1945 Stanisław Ciąćka zapisał się na Studium Doktoranckie, ale ze względu na liczne prace społeczne i zawodowe oraz z powodu konieczności dojazdów do Warszawy studia przerwał .
Stanisław Ciąćka do końca swego życia był członkiem władz Mazowieckiego Towarzystwa Kultury, Przewodniczącym Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego i Powiatu. Za swą pracę nauczycielską, za trud budowania Oświaty, za działalność społeczną i za walkę z okupantem niemieckim Stanisław Ciąćka odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, Złotą Odznaką - Zasłużony dla Województwa Warszawskiego, Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego.
Stanisław Ciąćka zmarł 2 czerwca 1973 roku. Pochowany został na cmentarzu w Rembertowie.

(opracowano na podstawie materiałów Kazimierza Nowaka,
Tadeusza Nawrota oraz córki Ewy Urbańskiej z d. Ciąćka)